REGLAMENT INTERN

Reglament intern Junta Directiva

El FC Argentona és un Club Esportiu, sense ànim de lucre, legalment constituït en l’àmbit marcat per la Legislació Esportiva de Catalunya, i que té com a finalitat el compliment dels següents OBJECTIUS:

La Junta Directiva és l’òrgan de direcció i administració del Club, i com a tal, executarà els acords adoptats per l’Assemblea General, i exercirà les sevas funcions.

Reglament intern Entrenadors

Els entrenadors i monitors són aquells membres del Club que desenvolupen la funció docent en l’àmbit esportiu, i l’exercici s’orientarà a la realització dels fins educatius i esportius establerts en l’ideari del Club. Per la seva proximitat al jugador, constitueixen el nucli principal de la seva formació, i gaudeixen de l’absoluta confiança tant del coordinador general, com de la Junta Directiva. La designació dels entrenadors competència de la Junta Directiva, a proposta del coordinador general.

Reglament intern Jugadors

El jugador té dret a rebre una formació que asseguri el ple dret de la seva personalitat. Tots els jugadors tenen dret que es respecti la seva integritat física, moral i la seva dignitat personal, no podent ser objecte de vexacions físiques o morals. Tots els esportistes tenen dret a les mateixes oportunitats d’accés als diferents nivells esportius. No hi haurà més limitacions que les derivades del seu aprofitament o de les seves aptituds per a l’esport.

Reglament disciplinari.

S’estableix el present règim disciplinari amb l’ànim de preservar el bon nom del FC ARGENTONA i aconseguir un adequat funcionament d’acord amb el que el seu nom representa. El present règim disciplinari serà d’aplicació a tots els components del Club: jugadors, entrenadors i pares / mares o tutors. Els membres de la Junta Directiva en general, i el coordinador general i entrenadors en particular, posaran especial atenció en la prevenció de les actuacions disciplinàries presents en aquest Reglament de Règim Interior mitjançant el contacte i col·laboració constants. Sense perjudici d’accions posteriors, els entrenadors estan facultats per adoptar les mesures que considerin pertinents per mantenir l’ordre dins de l’equip, comunicant posteriorment tota decisió adoptada al Coordinador General.